วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ  บัญชี  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

บทความวิจัย (Research Articles) ได้แก่ บทความนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง

บทความทางวิชาการ (Academic Articles) ได้แก่ บทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจากผล งานหรือประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หรือจากการถ่ายทอดจากผู้อื่นโดยเสนอเป็นองค์ความรู้ทั่วไปหรือเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

     1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว

     2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ และเนื้อหาของบทความว่าตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการนำเสนอบทความ เพื่อพิจารณาเผยแพร่

     3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยมีการกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)

     4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอ้างอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ควรตีพิมพ์ในวารสารหรือหากต้องมีการแก้ไขปรับปรุง (ถ้ามี) ให้ผู้เขียนบทความต้องดำเนินการแก้ไข และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง จึงจะได้รับการพิจารณาลงในวารสาร หากผู้เขียนบทความไม่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่แก้ไขแล้วเท่านั้น

     5. กองบรรณาธิการแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้แก่ผู้เขียนบทความทราบ กรณีได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เขียนบทความตามที่อยู่ที่ผู้เขียนบทความแจ้งให้แก่กองบรรณาธิการ

     6. บทความที่เสนอต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาก่อน และหากบทความที่เสนอได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าจะไม่นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นอีก (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่เป็นหนังสือจากวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ) และหากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้เขียนบทความยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

กำหนดการตีพิมพ์

     วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก ธันวาคม

     กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งการยกเลิกการพิมพ์วารสารในลักษณะรูปเล่ม (Print-ISSN 0857-4677) เป็นการตีพิมพ์แบบออนไลน์ (E-ISSN 2651-1606) เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

     1. สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย 053-851-478-86 ต่อ 344
     2. บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา