ที่ปรึกษา

1. อธิการบดี

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิซาการและวิจัย

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร. ชลธิชา รุ่งสาตรา

อาจารย์ ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศาสตราจารย์ ตร. ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ นำเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. รองศาสตราจารย์ คร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ตร. พัชรา ต้นติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. รองศาสตราจารย์ ตร. กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกสร มหาวิทยาลัยพายัพ

10. รองศาสตราจารย์พรรณบุช ชัยปินชนะ มหาวิทยาลัยพายัพ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวีร์ ชัยอมรไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร. กมลทิพย์ คำใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ

15. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16. อาจารย์ ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17. อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร มหาวิทยาลัยพายัพ

 

เลขานุการ

เจ้าหน้าที่งานวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ