วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความโดยผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDFทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 344, 338

ประกาศเปิดรับบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 

2023-01-11

ประกาศเปิดรับบทความลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ  บัญชี  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ผู้เขียนบทความ

     - ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDF)

เรื่องปรับอัตราค่าลงตีพิมพ์

2023-01-05

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพขอแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่วารสารปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) ดังนี้
- บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

Vol. 32 No. 2 (2022): Payap University Journal

Published: 2023-01-16

View All Issues