วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความโดยผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDFทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851-478-86 ต่อ 344

เปิดรับบทความวิจัยที่มีเลข IRB (จริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษย์) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

2023-09-07

ประกาศเปิดรับบทความวิจัยที่มีเลข IRB (จริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษย์) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

- บทความวิจัย (Research Articles)

ได้แก่ บทความวิจัย (Research Articles) ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ประกาศปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

2023-05-29

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ขอปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) กำหนดการเปิดรับบทความในเล่มถัดไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Vol. 33 No. 1 (2023): Payap University Journal

Published: 2023-06-30

Compounding in Northern Thai Literature: A Cognitive Linguistics Approach

Pinanong Ampala, Saowanee Damrongrojsakul , Acharaporn Jansawang

175-190

Calculation of Cost for Biennial Plant in Practical

Theeralak Satjawathee, Nitivit Taseaw, Juree Vichitdhanabadee, Wipa Jongraksut, Rattikan Kuntapoung, Alyada Kharawarattanapichet

191-206

View All Issues