วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก ธันวาคม

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความโดยผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDFทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851-478-86 ต่อ 344

เปิดรับบทความวิจัยที่มีเลข IRB (จริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษย์) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)

2024-04-30

ประกาศเปิดรับบทความวิจัยที่มีเลข IRB (จริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษย์) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)

ขอปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

2024-04-30

ประกาศปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารประจำปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

Vol. 33 No. 2 (2023): Payap University Journal

Published: 2023-12-13

Satisfaction Level of Customers in Ride-Hailing Services through the Application in the Upper Northern Region

Sarun Pudon, Theeralak Satjawathee, Supansa Lowry, Aphinya Ganoi, Asma Saeliu

18-32

Content Marketing to Convert Prospects into Customers

Saisunee Kasem, Nattachan Suphon, Suangchanok Rakcharoen, Chatchai Suphanbanjong

227-242

View All Issues