วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความ, ไฟล์แบบเสนอบทความผ่านทางอีเมล์ : journal@payap.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 7232

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2020 

2019-07-02

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2020 

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th 

Vol. 29 No. 2 (2019): Payap University Journal

Published: 2019-12-27

Benefits of Buddhist Commandments

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี

1-6

The Accounting for Financial Instruments and Its Effects Known for Businesses

พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

7-20

Choosing an Electronic Marketplace to Increase Business Opportunities

ณัฐฌาน สุพล, รัตน์กมล ปวรวรรฒน์, รุจพร ฟูมงคล

21-33

Justice Management on Legal Personality: Case Study of Monks and Novices of Suan Dok Temple, Chiang Mai Province

ศิวนุช สร้อยทอง, สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

34-46

Marketing Mix Factors Influencing Purchase Decision Process Sport Bicycles

นิทยา แฝงเดโช, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

47-62

Academic Administration of Princess Chulabhorn Science High School in the Northeast

ชิโรบล วรรณธะนะ, อรนุช ศรีสะอาด

63-75

The Development of Learning Management Using Knowledge Management Principles Encouraged Creativity and Innovation Creation of Multi-Ethnic Students, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus

ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง, สงัด เชียรจันทึก, กิตติคุณ ภูลายยาว

91-99

Relationship between Motivation and Organizational Commitment of Employees at Thai Namthip Co., Ltd.

วฤณ บุญเที่ยงตรง, สุธรรม พงษ์สำราญ, สาวิตตรี จบศรี

100-113

The Business Success Factors of Land and Houses Public Company Limited

ศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

114-125

Innovative Leadership Traits of Saint John’s University Lecturers

อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร

126-137

Learning Achievements of Undergraduate Students on the Creation of 3D Task through Online Digital Video with Different Presentation Techniques

นิภาพรรณ ทรายแก้ว, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์

138-146

Effects of Using Participatory Learning Activities for Development of Public Consciousness of Prathomsuksa 6 Students of Primary Schools in Chiang Mai Province

นงนภัส พันธ์พลกฤต, ปุณณาสา โพธิพฤกษ์, นงลักษณ์ ศรีวิชัย, รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์, สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์, สุรีพันธ์ เทพอุด, รัตตินาถ เพชรมณี, ออมบุญ บุรุษภักดี

161-172

View All Issues