การเตรียมต้นฉบับ

     1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรมีความยาว 10 - 15 หน้า (รวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมแล้ว) ทั้งนี้ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตามแบบที่กำหนดให้ (Download Template) และใส่เลขหน้าทุกหน้าบนมุมขวา

     2. รูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ ไทยสารบัญ TH SarabunPSK โดยชื่อเรื่องบทความ ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 Point (หนา) อยู่กึ่งกลางกระดาษ หัวข้อหลักต่างๆ จัดพิมพ์ให้อยู่ชิดซ้ายสุดของกระดาษใช้ขนาดตัวอักษร 18 Point (หนา) ส่วนเนื้อเรื่อง/เนื้อหา ใช้ขนาดตัวอักษร 16 Point สำหรับตัวเลขในบทวามให้ใช้เลขอารบิคอย่างเดียวโดยตลอด

     3. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการต้องมี บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) พร้อมทั้งคำสำคัญ (keywords)

     4. ตาราง แผนภูมิ รูป กราฟ ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ผู้เขียนแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง โดยชื่อตารางอยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อแผนภูมิ รูป กราฟ ภาพประกอบให้ อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

     5. การอ้างอิง/บรรณานุกรม ใช้ตามแบบที่วารสารมหาวิทยาลัยพายัพกำหนด ทั้งนี้บรรณานุกรมให้แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)


คำแนะนำในการเขียนบทความ

บทความวิจัย
     (1) ชื่อเรื่อง : (Title) ใช้เป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้ชื่อภาษาไทย

     (2) ชื่อผู้เขียน (Author and Co-author) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง หรือตำแหน่งทาง วิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้ง E-mail address ด้วย (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็น Footnote กรณีเป็นนักศึกษา ให้ระบุคุณวุฒิ และสถานที่ ศึกษา

     (3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกิน 200 คำ

     (4) คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ

     (5) บทนำ (Introduction) ได้แก่ ประเด็นที่มา และความสำคัญของปัญหาการวิจัย

     (6) วัตถุประสงค์ (Objectives) กรอบแนวคิด สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย เป็นต้น

     (7) วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ได้แก่ การอธิบายถึงกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

     (8) ผลการวิจัย (Results) การอภิปรายผล (ถ้ามี)

     (9) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

     (10) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย เรียงตามลำดับ ตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น และเอกสารจากสื่ออิเลคทรอนิกส์

บทความทางวิชาการ

     (1) ชื่อเรื่อง : (Title)

     (2) ชื่อผู้เขียน (Author and Co-author)

     (3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ

     (4) คำสำคัญ (Keywords) (รายละเอียดส่วนต้นในข้อ 2.1 เช่น เดียวกับการเขียนบทความวิจัย)

     (5) บทนำ (Introduction)

     (6) เนื้อความ (Content) นำเสนอประเด็น ของเรื่องที่น่าสนใจ ในวงวิชาการตลอดจนสังคม มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เนื้อหา ตามแต่ละสาขาที่ตนถนัดหรือชำนาญ

     (7) บทสรุป (Conclusion)

     (8) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยเรียงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา อังกฤษ หรือภาษาอื่น และเอกสารจากสื่ออิเลคทรอนิกส์


ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

     1. ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th ผู้เขียนบทความต้องแจ้งข้อมูลมากับอีเมล์ ดังนี้

     - ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     - อีเมล์ของผู้เขียนบทความทุกท่าน
     - หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เขียนบทความทุกท่าน
     - หากผู้เขียนบทความท่านใดต้องการจดหมายรับรองการตีพิมพ์วารสาร กรุณาแจ้งในอีเมล์ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่ง หรือสามารถมารับด้วยตนเอง

     2. หลังจากที่ท่านส่งอีเมล์รายละเอียดมาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะตอบกลับท่านเพื่อแจ้งข้อมูลช่องทางการชำระเงิน ทั้งนี้วารสารมหาวิทยาลัยพายัพขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความทุกบทความที่ส่งและโอนเงินค่าตีพิมพ์มาแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

*การออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อท่านโอนเงินผ่านบัญชีดังกล่าวแล้วขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนบทความและที่อยู่มายังกองบรรณาธิการทาง Email: journal@payap.ac.th เพื่อจะดำเนินการให้สำนักการเงินมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้ผู้เขียนบทความต่อไป

     3. สมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (Register) (คู่มือการสมัครสมาชิก) *สำหรับผู้แต่งท่านใดที่ยังไม่ได้เป็น สมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

     4. Login เข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ (Login)

     5. การส่งบทความ (Submissions) (คู่มือการส่งบทความ)

     6. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านบทความของท่านแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้เขียนบทความในระบบวารสารออนไลน์ (คู่มือการแก้ไขบทความ) และทางอีเมล์ให้ท่านทราบ และขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขบทความต่อไป 

     7. ผู้เขียนบทความตรวจสอบความถูกต้องของบทความ (คู่มือการตรวจสอบต้นฉบับ)


การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ

หากท่านส่งอีเมล์รายละเอียดมาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะตอบกลับท่านเพื่อแจ้งข้อมูลช่องทางการชำระเงิน ดังนี้ ขอให้ท่านชำระเงินค่าตีพิมพ์ (ค่าตรวจประเมินอ่านบทความ) จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี (Account Name) “มหาวิทยาลัยพายัพ” (Payap University) 

- บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี (Big-C) เชียงใหม่ 2 หมายเลขบัญชี (Account No.) 405-027083-7

- บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย หมายเลขบัญชี (Account No.) 502-135428-0

- บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย หมายเลขบัญชี (Account No.) 253-066469-3


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     1. สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย 053 241255, 053 851478 – 86 ต่อ 344, 338

     2. บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

     3. ผู้ช่วยบรรณาธิการ อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์