Template วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 

แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (Download)

Template บทความวิชาการ (Download DOC / PDF )

Template บทความวิจัย (Download DOC / PDF )