Contact

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ | Payap University Journal
Tel: 053 851478, 053 241255 ext. 344, 338
Email : journal@payap.ac.th

Principal Contact

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
Phone 053 241255 ต่อ 344, 338

Support Contact

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
Phone 053 241255 ต่อ 344, 338