Contact

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ | Payap University Journal
Tel: 053-851-478-86 ext. 344
Email : [email protected]

Principal Contact

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา
Phone 053-851-478-86 ต่อ 344

Support Contact

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา
Phone 053-851-478-86 ต่อ 344