ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2020 ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ  บัญชี  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th