ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ในสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ  บัญชี  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ผู้เขียนบทความ

     - ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDF)