กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ขอปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2/2565 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) กำหนดการเปิดรับบทความในเล่มถัดไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง