พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

Main Article Content

บรรจง พลไชย

Abstract

The purposes of this research were to study exercise behavior and satisfaction of enabling factors toward exercise among elderly in Mueang Nakhon Phanom Municipality. The samples for this research were the elders in Mueang Nakhon Phanom Municipality. The 194 elders were stratified sampling random. The instrument for this research was questionnaires that composed of general data, exercise behavior and enabling factors toward exercise. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The result showed that the exercise behavior at moderate level (  = 2.43, SD. = 0.72) and the satisfaction of enabling factors toward exercise at moderate level ( = 2.25, SD. = 0.72).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลไชยบ. (2018). พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 25(1), 117-131. https://doi.org/10.14456/pyuj.2015.6
Section
Research Articles