บทบาทของศาลในการประกันคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Main Article Content

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

Abstract

The role of the court in the criminal justice practice in Thailand might completely conform to the law. As a result impact on the freedom of right of the accused in the criminal case was not certain. If the role of the court to monitor the proceedings and examining the evidence is assured. The role of the court in the hearing or in the search for truth in criminal case has to undergo in the criminal justice reform and organization. This will ascertain to rule of law to safeguarding the parties involved in the criminal justice procon

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปัญวัฒนลิขิตส. (2018). บทบาทของศาลในการประกันคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 1-20. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133710
Section
Research Articles

References

กิตติพงษ์ กิตยารักษ. (2543). กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน.

คณติ ณ นคร. (2540). บนเส้นทางแห่งหลักนิติธรรม, รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร. คณติ ณ นคร, กรุงเทพมหานคร : สํานักงานอัยการสูงสุด.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.(2545). คําอธิบายการดําเนินคดีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

สุกัลยา ตรีเนตร. (2551). “ศาลกับการตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี,” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Bajrakitiyabha Mahidol. (2005). “Towards Equal Justice : Protection of the Rights of the Accused in the Thai Criminal Justice Process A Comparison with France and The United States” (Ph.D. dissertation, Cornell University).

George T. Felkenes .(1973). The Criminal Justice System (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.