การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน

Main Article Content

บรรจง พลไชย

Abstract

Health information dissemination in community is communication process to improve knowledge, attitude and health behavior for better health and better quality of life. The methods of health information dissemination in community are by individual, group and mass media while health services in health promotion, disease prevention, treatment and rehabilitation. The media for health information dissemination in community are personal media, printed media, mass media, electronics media, traditional media and activity media. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลไชยบ. (2018). การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 21-38. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133716
Section
Research Articles

References

กันยา กาญจนบุรานนท์. (2543). เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หนวยที่ 8 – 15. (พิมพครั้งที่ 17). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จํานง อิ่มสมบูรณ์. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หนวยที่ 1 – 8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บรรจง พลไชย. (2556). เอกสารคําสอนวิชาการสรางเสริมสุขภาพ. นครพนม : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม.

พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2551). อนามัยโรงเรียน. (พิมพครั้งที่ 3). ขอนแกน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ภัทรา เล็กวิจิตรธาดาและอัจฉรา จินายน. (2553). การสรางเสริมสุขภ าพ : แนวคิดหลักการและการประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

รุจิรา ดวงสงค์. (2550). การจัดการทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ. ขอนแกน : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วรรณวิไล จันทราภา.(2544). เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หนวยที่ 1 - 7. (พิมพครั้งท ี่ 20). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วาสนา แก้วหล้า. (2549). สุขศึกษาในโรงพยาบาล. สุรินทร์ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์.

อภิวันท์ แกววรรณรัตน์. (2553). วิธีกา รใหความรูทางสุขภาพ. เชียงใหม่ : ยูนิตี้ แอนด์โปรเกรส โซลูชั่น.

เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์. (2556). หลักการทางสุขศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.