กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ช่วงปี 2559-2562

Main Article Content

ประสงค์ อุทัย

Abstract

This research study aims to (1) study of the textile industry in ASEAN, (2) to compare the competitive textile industry in ASEAN (3) to determine a trading strategy in the textile industry during 2016-2019 using the Mixde methodology Research tools in-depth interviews used for data collection in-dept Interview and Questionnaire.


The results showed that the Sample comments below Council for textile industry are still competitive in the ASEAN average level. Impact on the social, economic and political dominance, resulting in a total decrease is not much but operators also need to develop their own forecasts. A major hurdle is the lack of textile industry, skilled labor continues. 300 THB to set wages higher margin. The laws of ASEAN countries. Would result in a While textile factories in Thailand are mainly small and medium-sized enterprises in manufacturing with the requirements of the order (Original Equipment Manufacturer: OEM) Thailand's textile industry remains competitive advantage the business skills of the labor force in Thailand. Intricate Business strategy in the textile industry in the years 2016-2019 should be the offensive and defensive strategies concurrently. Integrated forecast government sponsorship policies should be promoted to key issues such as the promotion of the subject. Upstream, Middlestream, Downstream, to cover all processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุทัยป. (2018). กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ช่วงปี 2559-2562. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 65-79. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133732
Section
Research Articles

References

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สํานักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2546 กรุงเทพฯ, 2540.

ชูชีพ เอื้อการณ์ สมาน งามสนิท บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ และปยะวรรร เลิศพานิช. (2557). แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขันระดับโลก วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557.

โฆษิต ปั่นเปยมรัษฎ์. (2540) .อุตสาหกรรมสิ่งทอกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 เมษายน 2540, หน้า 25.

นิวัฒน์ ชัยรัตนฤกษดี. (2524). ผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑสิ่งทอของไทยไปสหรัฐอเมริกากับตลาดรวมยุโรป. คณะเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาวิณี เกียรติชัยพิพัฒน์. (2537). อุตสาหกรรมสิ่งทอและแนวโน้มในอนาคต. วารสารเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพฯ ปีที่ 26 ฉบับ ที่ 3 มีนาคม 2537, หน้า 27.

วิชัย ดิษฐอุดม. (2541). การแข่งขันและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ. (2013). แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2553 - 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม.

อินทิรา มีอินทร์เกิด และอนุพงษ์ อินฟาแสง. (2557). การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานประกอบการณอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

Kotler, Philip. (1991). Marketing Management Analysis. Planning, Implementation, and Control,7” ed. New Jersey: Presitce-Hall.

Kotler, Philip and Kelle, Kevin Lane. (2006). Marketing Mananement. 12th ed. New jersey: Prenticee-Hall.