ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่

Main Article Content

สิริมาพร ลีพรหมรัตน์

Abstract

The objective of this research was to explore consumers’ purchasing behaviors and requiring consumers’ preferences for milk attributes. The data used in this study collected from a survey which covers 400 consumers who consume UHT milk in Chiang Mai municipality. We employed traditional conjoint analysis for analyze preferences by use SPSS Conjoint Program. For collected data were analyzed using descriptive statistics. The results 0f consumers’ behavior indicate that the top UHT milk brand as preferred by consumers was brand A (56%) which rated by of the consumers. Consumers preferred medium size (225 cc.) (48%) and unsweetened milk favour (70%). The results from conjoint analysis based on three sizes of milk products i.e. small, medium and large sizes revealed that flavor is the most concerned attribute, followed by brand, adding omega additive and price, respectively. Kendall's tau for both small and medium sizes are 1.00 while, large size is 0.70. And Pearson’s R for both small and large sizes are 0.99 while, medium size is 1.00. Consumers would pay more for the most preferred product which was the unsweetened favor, brand A and adding omega additive in all sizes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลีพรหมรัตน์ส. (2018). ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 103-123. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751
Section
Research Articles

References

จตุพล ชูเกียรติขจร. (2547). ความพอใจต่อคุณลักษณะข่าวสารเจ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ทีมเดลินิวส์38.(2555). ผลิตได้มากแต่ดื่มน้อยกระตุ้นคนไทยบริโภคนม. สืบคนจาก https://www.dailynews.co.th/article/348/117214

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). โฟรโมสต์. สืบคนจาก https://www.as.mju.ac.th/EBook/t_dumlong/โครงงานปาฐกถา/314_G.3_Foremost.pdf.

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ทอป จํากัด.

ศูนยวิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. (2555). พฤติกรรมการเลือกดื่มนมในปัจจุบัน: กรณีศึกษาประชาชน อายุ 18-50 ปีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1327549940

สุขุม อินทนันท์. (2554). ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคนม U.H.T ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพร ศรีตั้ง. (2557). “วัวแดง” ยกเครื่องเจาะนมพรีเมียม รุกเออีซี. สืบค้นจาก http: //www.gotomanager.com/content/”วัวแดง”-ยกเครื่อง-เจาะนม พรีเมียม-รุกเออีซี

อัจฉรา ปาละวันนา. (2547). ความพอใจต่อคุณลักษณะของส้มเขียวหวานของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

Ahmad Hanis, I. A. H., S. Jinap, S. Mad Nasir, R. Alias and A. K. Muhammad Shahrim. (2012). Consumers’ demand and willingness to pay for rice attributes in Malaysia. International Food Research Journal. 19(1), 363-369. Retrieved from https://ifrj.upm.edu.my/Article%20in%20Press/IFRJ-2011-111%20Hanis%20UPM%202.0%20(1).pdf

Bernard, D. J., and A. D. Mathios. (2005). Factors Affecting Consumer Choice and Willingness to Pay for Milk Attributes. Agricultural and Applied Economics. 37(3), 1-34. Retrieved from https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/19366/1/ sp05be05

Hair, F. J., W. C. Black, B. J. Babin and R. E. Anderson. (2010). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Peason Education.

Kotler, P., and K. L. Keller. 2009. Marketing and Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Sawyer, E. N., W. A. Kerr and J. E. Hobbs. (2008). Consumer Preferences and the International Harmonization of Organic Standards. Journal of Food Policy. doi: 10.1016/j.foodpol.2008.04.006 Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030691920800033 X Van der Pol, M., and M. Ryan. (1996). Using Conjoint Analysis to

Establish Consumer Preferences for Fruit and Vegetables. British Food Journal. 98(8), 5-12. Retrieved from https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00070709610150879