ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

Main Article Content

นพพรรษ ศิริ

Abstract

The Child Protection Act of 2003 was regulated to determine the mechanism of protection, welfare of the child and promotion of child behavior to conform to society. The main mechanism lies with the officers. Presently, the act is unable to function effectively due to the regulation of the officer recruitment process where similar to a volunteer work system that most of the acquired officer possibly have their own routine; making this a major contributing factor to problems arising due to enforcement and heavy work volumes compounded by the absence of a sufficient amount of competent employees. Similar to problems in foreign countries especially in United Kingdom when social workers particularly in child protection cease to work or turnover. While studying in Queensland found that the lower of the age and experience factors could be the significant cause of such problems.


From studying the patterns and methods used in foreign countries, together with comments made by officials expressing how to resolve such problems, the study has proposed that an amendment be put forth to improve the principles which include the acquisition of officials who have the necessary skills to perform the job additionally to assign local officials and to improve propitious evaluating system for better performance, as well as to develop awareness for others regarding the role and duty of the officers and adding a clarify regulation of rewarding emolument from discharge one's duty. All being necessary to ensure that child protection procedures in the spirit of the law, can run with better efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริน. (2018). ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 125-144. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133764
Section
Research Articles

References

คณางค์ พิริยะกิจไพบูลย. (2548). ความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะหเด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546: ศึกษาเฉพาะกรณีภารกิจในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรม. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฉันทนา บรรพศิริโชติหวันแก้ว. (2535). รายงานผลการวิจัยการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กทํางาน, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. (2555). ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม.

ปัทมา กระจิบทอง. (2552). ความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต่อการปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปิ่นหทัย หนูนวล และ ธันยา รุจิเสถียรทรัพย. (2549). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบคุ้มครองแรงงานเด็กต่างดาว Protection System for Alien Child Labor. สํานักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มิถุนายน.

วรรณฉัตร พวยพุ้ง. (2555). ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใชัพระราชบัญญัติคุัมครองเด็ก พ.ศ. 2546 LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON ENFORCEMENT OF CHILDREN PROTECTION ACT B.E.2546. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ศิวาพร คารวนันท์. (2551). ปัญหากฎหมายการบังคับใชัพระราชบัญญัติคุัมครองเด็ก พ.ศ. 2546. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

อรธิชา วิเศษโกสิน. (2551). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

Chris Beckett. (2007). Child Protection: An Introduction. SAGE Publications Ltd.

Karen Healy and SivOltedal. (2010). An Institutional Comparison of Child Protection Systems in Australia and Norway Focused on Workforce Retention. Journal of Social Policy, 39, 255-274.

Michael Gove. (2012). Speech: The failure of child protection and the need for a fresh start. 2014, July 12. https://www.gov.uk/government/speeches/the-failure-of-childprotection-and-the-need-for-a-fresh-start, 2012.

Parton and Nigel. (2011). Child Protection and Safeguarding in England: Changing and Competing Conceptions of Risk and their Implications for Social Work. British Journal of Social Work, 41(5), 854-875.

Rosalind H. Searle and Volker Patent. (2013). Recruitment, Retention and Role Slumping in Child Protection: The Evaluation of In-Service Training Initiatives. British Journal of Social Work, 43, 1111–1129.