การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สิริรัต ไวรักษ์

Abstract

This study involves research and development. The purpose of the research was to develop a customer data warehouse using data mining techniques for customer relationship management. A data warehouse was developed and analyzed from the outpatient data of all departments from January 2011 to December 2013. The research process consisted of two parts : 1) development of the data warehouse 2) mining the data warehouse.


The development of the customer data warehouse used Microsoft SQL Server 2000. The data warehouse model used a star schema. For loading data into the data warehouse, we used Microsoft Visual Studio 2005 in order to create an ETL process for data cleansing, and formatting, and for the importing of 696,457 records. The data mining used clustering techniques to group customer and time series techniques to predict numbers of customers.


The clustering technique, which grouped customers into 9 clusters according to their characteristics, and a group of customers who used the service are the cluster 7, who use the service vaccine department. A group of customers has 109,111 records and accounted for 15.7 percent of all data. Resulted in new knowledge about customers. Executives of McCormick Hospital could use the results for supporting decision making, marketing promotion and activity promotion for each customer group to manage customer relationships. Evaluation of the results is at 0.998, which means that the measurement tools were reliable. The time series forecasting the number of customers who used our services. Most customers used the service medicine department. In January 2557 a number of customers was increasing. On Thursday had many customer used the service at 10.00 am and 07.00 pm. As for the time series technique which predicted the number of customers by comparison with the actual data, they were nearly the same number and the trend was in a similar direction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไวรักษ์ส. (2018). การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 145-167. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784
Section
Research Articles

References

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล . (2546). การออกแบบฐานข้อมูล Database Design กรุงเทพมหานคร ไทยเจริญการพิมพ์.

กิตติพงษ์ กลมกล่อม . (2552). การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล ( Data Warehouse). กรุงเทพมหานคร เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ. (2547). การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : การสร้างองค์กรให้แตกต่างอยางเหนือชั้น. กรุงเทพมหานคร สถาบัน เพิ่มผลผลิตแหงชาติ.

คงเดช บุญยกิจสมบัติ. (2553). “การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูลสําหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพ”. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ดุลยรัตน์ กรณฑ์แสง. (2553). “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหมืองข้อมูลในการยืมคืนของห้องสมุด กรณีศึกษาสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

บวร น้อยแสง. (2549). “คลังข้อมูลและเทคนิคการทําเหมืองข้อมูลสําหรับการวิเคราะหการขาย”. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปกร.

เบญจมาศ เต็มอุดม และภัทรชัย ลลิตโรจนวงศ์. (2545). “การพัฒนาระบบคลังข้อมูล”สารเนคเทค 49. (พฤศจิกายน-ธันวาคม), 49-54.

วิธาน เจริญผล. (2554). โอกาสและผลกระทบของ AEC ต่อธุรกิจบริการไทย:กรณีตัวอยางธุรกิจโรงพยาบาล (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร. ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล และกมล เกียรติเรืองกมลา. (2556). “การออกแบบและพัฒนางานขายสินค้าต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านธุรกิจสําหรับร้านคาปลีก โดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลกรณีศึกษาร้านมิตรใจ”. หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมวงศ์ พงศ์สถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ์. (2550). CRM เกมครองใจลูกคืา.พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร ยูบีซีแอล บุคส์.

สัลยุทธ สว่างวรรณ . (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรุงเทพมหานคร เพียรสันเอ็ดยูเคชั่น อินโดไชน่า.

สํารวย กมลายุตต์. (2549). “การสร้างแบบจําลองข้อมูล” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หนวยที่ 11 หน้าที่ 37-48. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สุนิสา ศรีเผือก. (2551). “การพัฒนาระบบการประมาณการต้นทุนในการผลิตบัณฑิตโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุรา บุรีรัตน์ และพุธษดี ศิริแสงตระกูล. (2552). “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล”. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเจาเกล้าพระนครเหนือ.

Berry, M.J.A. and Linoff, G., (2004). Data Mining Techniques for marketing, sales, and customer support, NewYork: Wiley

Gronroos, G. T. (1990). Service management and marketing. Massachusetts: Lexington Books.

Payne, A., & Frow, P. (2005). “A Strategic Framework for Customer Relationship Management.” Journal of Marketing, 69, 167-176.