การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

พัชราภา สิงห์ธนสาร

Abstract

The objectives of this study is (1) to study the community economic characteristics and the factors contributing to the strengthening of the community and (2) to study an approach to generate new sources of revenue to the community through the development potential of tourism location to communities in area Khao Luang Forest Park: Ladyao District and Muang District, Nakhon Sawan Province. This study was a survey study. When considered into the characteristics of the research data, this was a qualitative research by using questionnaires, interviews and focus groups as research tools.


The results of this study revealed as follows:


1) Each the community economic groups, there are differences in the nature of production and marketing. Some groups that have mutual benefits as such Ban Fark Klong Community Mill group and the Good Rice Plantings group.


2) An approach that create new sources of revenue to the community is the development of potential of tourism location, particulary, “Hin Dat waterfall”. This project should be submitted to local government for some budget giving to the community in order to developing tourism location. Moreover, Hin Dat waterfall must be managed by the community involved with The National Parks, Wildlife and Plant Conservation. Furthermore, Hin Dat Waterfall can be all the year travelling by creating a reservoir or a large pool of water, and providing another selling point in the form of eco-tourism including promote tourism location through radio stations.


From this study, the researcher would like to suggest that to whom it may concern especially the community leader should provide support to people in the community with joining community economic group seriously, and should be taken seriously in the development and management of Hin Dat Waterfall because it is an important part of creating income to family members and people in the community. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิงห์ธนสารพ. (2018). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 169-204. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792
Section
Research Articles

References

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (มปป). การศึกษาเกณฑกําหนดมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: มปท.

จันทนา อินทปัญญา, รวิวรรณ เทนอิสสระ และ ณัฐธชัย นุชชม. (2553). การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

จิตราภา กุณฑลบุตร. (2550). การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.

ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์. (2542). การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2538). องค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว. จุลสารการท่องเที่ยว, 14(5), ตุลาคม-ธันวาคม, 38-45.

พัชราภา สิงห์ธนสารและพิสิษฐ์ ทองสมบุญ. (2555). การเพิ่มศักยภาพในการใหบริการนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก์. นครสวรรค์: สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

มาริสา โกเศยะโยธิน. (2546). องค์ความรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบัานในการทํานาข้าวด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

รําไพพรรณ แกวสุริยะ. (2551). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. หนวยที่ 14 ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หนวยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์.

วนอุทยานเขาหลวง. (2557). จํานวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2550- 2556. นครสวรรค์: สํานักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์.

สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2541). “เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ปรัชญา ฐานะและอนาคต” ในเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง: แนวความคิดและยุทธศาสตร์ รวบรวมและจัดพิมพ์ โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: ท้องถิ่น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์. (2557). ข้อมูลจปฐ. ปี 2556. นครสวรรค์: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.