พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

ธรรศพงศ์ วงษสวัสดิ์

Abstract

This purpose research aims to 1)Study behavioral and factors affecting to decision buying of personal car engine lubricator in Sukhothai province 2) Study marketing mix of consumer decision to purchase oil personal cars. The population of province of research includes incorporation of individual motorists in province. The sample size is 384. The statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing.


The results showed motorists personal cars that most were female, aged 20-29 years of undergraduate study employed and average monthly income 10001-25000 baht.


The research behavioral and factors affecting to decision buying of personal car engine lubricator found that high level, include reason purchasing decisions, brand of decision, source buy oil products, property of lubricator and Information of products.


From the research factor marketing mix that affects the selection lubricator personal cars, found at high level, include products, price, distribution channel marketing and promotion.


Hypothesis found


1. Personal factors such as gender, age and education level, the behavior to decision buying of personal car engine lubricator was different at level significant 0.05


2. Personal factors such as gender, education and income per month of different factors affecting the market of consumers who decide factors affecting to decision buying of personal car engine lubricator was different at level significant 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงษสวัสดิ์ธ. (2018). พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 227-246. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822
Section
Research Articles

References

เกตุวดี โรจน์สัญญากุล . (2544). โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันหล่อลื่นสําหรับยายยนต์. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธนวรรณ แสงสุวรรณ. (2547). การจัดการการตลาด. ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโตไชน่า.

ณัฐวุฒิ อุทัยสรี. (2546). การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

ไพรัช วิริยะลัพภะ. (2544). ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีบริการน้ำมันเครื่องหมายการค้า ปตท. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

ยงยุทธ เกลี้ยงประดิษฐ์. (2548). การศึกษาสวนผสมการตลาดของน้ำมันหล่อลื่น PTT4T Chalenger ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค. การศึกษาปัญหาพิเศษ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วีรวัฒน์ กําเนิดแก้ว . (2543). พฤติกรรมการใช้น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ของเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร . ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2551). ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขายานยนต์ของปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา http;//www.oie.go.th/industrystatusl_th.asp?