ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร

Abstract

The independent study aims to study cost and returns on maize growing of farmers in Phrao District, Chiang Mai Province. Data were collected by using questionnaires. Out of 400 samples, 292 farmers were found using CM178 and 108 farmers using CM112. All data were collected and analyzed with several descriptive statistics, such as frequency, percentage and mean.


The study found that the farmers growing maize CM112 and having their own land earn yield of 773.26 kg per rai with average production cost of 2,999.37 baht per rai and with average revenue of 9,279.17 baht per rai, as well as with average net profit of 6,279.80 baht per rai. So, the return net profit margin was 67.68 percent. Farmers with land lease earn yield of 773.26 kg per rai with average production cost of 3,637.23 baht per rai and with average revenue of 9,279.17 baht per rai, as well as with average net profit of 5,641.94 baht per rai. So, the return net profit margin was 60.80 percent.


The farmers growing maize CM178 and having their own land earn yield of 602.10 kg per rai with average production cost of 3,204.10 baht per rai and with average revenue of 7,225.21 baht per rai, as well as with average net profit of 4,021.11 baht per rai. So, the return net profit margin was 55.65 percent. Farmers with land lease earn yield of 602.10 kg per rai with average production cost of 3,827.20 baht per rai and with average revenue of 7,225.21 baht per rai, as well as with average net profit of 3,398.01 baht per rai. So, the return net profit margin was 47.03 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชัยนันทนาพรอ. (2018). ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), 247-264. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832
Section
Research Articles

References

กรมสงเสริมการเกษตร. (2551). คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรข้าวโพด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน). กรุงเทพฯ: สํานักสงเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร.

กิตติ สัจจาวัฒนา. (2554). โครงการการพัฒนาและขยายผลระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556. จาก http://www.abc-un.org/research/view.php?resID=RDG53O0011

นุชจรี พิเชฐกุล . (2553). การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ราเชนทร์ ถิรพร. (2539). ข้าวโพด. กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์.

วราภรณ์ สุขสุชะโน. (2555). การกําหนดขนาดตัวอย่าง. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2556. จากhttp://teacher.aru.ac.th/waraporn/images/stories/pdf/sample-size.pdf

วัชราภรณ์ วงศ์คําปวน. (2555). รายงานสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556.จาก http://tpso.moc.go.th/img/news/1054-img.pdf

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2550) . วิจัยธุรกิจยุคใหม่ . (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย และศานิต เก้าเอี้ยน. (2533). การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกับผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ: กรณีศึกษาอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปีการเพาะปลูก 2552. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2556. จากhttp://pikul.lib.ku.ac.th/cgibin/corn.exe?rec_id=000985&database=corn&search_type=link&table=mona&back_path=/corn/m ona&lang=thai&format_name=TFMON

ศานิต เก้าเอี้ยน และศรัณย์ วรรธนัจฉริยา. (2545). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จําแนกตามพันธุ์ที่ใช้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการเพาะปลูก 2544/45. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแหงชาติ ครั้งที่ 31 งานวิจัยพืชไร่.

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2550). การบัญชีต้นทุน 2. กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพ์ท้อป จํากัด.

สมศักดิ์ กิติรัตน์ตระการ. (2536). ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพด จําแนกตามสายพันธุ์ในอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฤดูเพาะปลูก 2534/35. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่. (2554). ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553/54. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556. จาก http://www.chiangmai.doae.go.th

สุนิสา กุลสิริโรจนพงศ์. (2550). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดหวานในอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปีการเพาะปลูก 2547/48. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อนุสรณ์ พรชัย. (2545). การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ์นครสวรรค 72 ของเกษตรกรปีเพาะปลูก 2544/45. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2556. จาก http://www.oae.go.th/ ewtnews.php?nid=565&filename=index

อุทุมพ ร ทุงอวน. (2556, ตุลาคม 4) ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท เชีย งใหมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด. สัมภาษณ.