Choosing an Electronic Marketplace to Increase Business Opportunities

Main Article Content

ณัฐฌาน สุพล
รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
รุจพร ฟูมงคล

Abstract

This academic article presents the guidelines for choosing an electronic marketplace to increase business opportunities. As Thailand’s economy is entering the digital era together with the consumer behavior that becomes more confident in online purchase, as a result, it leads the e-commerce to become an important trade channel. Accordingly, an electronic marketplace emerges as a medium for exchanging goods and services. Choosing the right electronic marketplace for increasing business opportunities is need to consider important features, such as payment systems, commenting system, goods and services managing system, product search system, the standards of selecting buyers and sellers, and service costs. Other than that, designing a beautiful website which is easy to customize and having many languages to choose from will result in a good attitude and trust in the sellers. Furthermore, the website should present the concept of technology acceptance model theory (TAM) that the intention of purchasing products starts with the recognition through personal experience of use. If the belief is positive, it will lead to a good attitude towards using the service and the intention to use the service which will result in the intention to buy finally.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุพลณ., ปวรวรรฒน์ร., & ฟูมงคลร. (2020). Choosing an Electronic Marketplace to Increase Business Opportunities. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 29(2), 21-33. https://doi.org/10.14456/pyuj.2019.17
Section
Academic Articles

References

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2562). รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2562. จาก https://www.etda.or.th.

กรมสรรพากร. (2562). ความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2562. จาก https://www.rd.go.th /publish/26228.0.html.

ขจีนุช สวัสดินาม. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชลิดา จันทจิรโกวิท. (2558). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. เชียงราย : ม.ป.ท.

ภัทราพร เม้ามีศรี, จริยา กองแก้ว และวิชุดา ไชยศิวามงคล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนระบบ E-Commerce, สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2562. จาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb /images/Eventpic/60/Seminar/01_4_Ecommerce.pdf.

มีนา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจและความพึงพอใจต่อความภักดีต่อตราสินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ์ ครุจิต. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า 2(1), 81-106.

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2551). โครงการศึกษาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2562. จาก https://www.dbd.go.th/download/data_srevice/Final_Report.pdf.

สราวุฒิ ทองศรีคำ และมฑุปายาส ทองมาก. (2559). อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจชมภาพยนต์ไทย. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 26(1), 129-149.

สรีพร โพธิ์งาม. (2559). อิทธิพลของภาพลักษณ์ตรา ความเชื่อถือและความพึงพอใจ ต่อความภักดีต่อ ลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 1(1), 386-396.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2561). เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2562). รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. จาก https://www.etda.or.th
/publishing-detail/value-of-e-commerce-survey-2017.html.

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy): นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่, สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2562. จาก https://library2.parliament.go.th
/ejournal/content_af/2558/mar2558-2.pdf.

อาริยา ลีลารัศมี. (2558). องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความไว้ใจในการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Davis, Fred D., Bagozzi, Richard P., and Warshaw, Paul R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.

Lnwshop. (2562). รู้จัก Lnwshop, สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2562. จาก https://www.lnwshop.com /features/whylnwshop.

Sogoodweb. (2562). E-Marketplace คืออะไร, สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. จาก https://blog.sogoodweb.com /Article/Detail/9344/E-Marketplace.