Digital Object Identifier: DOI

               สำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ปีที่ 16  ฉบับที่ 57  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 เป็นต้นไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เจ้าของวารสาร) จะดำเนินการขอรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้กับทุกบทความทันที เมื่อบทความนั้นมีการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร) เรียบร้อยแล้ว 

                ทั้งนี้ หากเจ้าของบทความท่านใดที่ไม่ประสงค์จะขอรับรหัสดีโอไอ ให้กับบทความของท่าน ให้แจ้งต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  ส่วนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร)  ก่อนปีที่ 16 ฉบับที่ 57 หากเจ้าของบทความมีความประสงค์ที่จะขอรับรหัสดีโอไอให้กับบทความของท่าน  โปรดแจ้งต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เช่นกัน โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   https://www.research.lru.ac.th  

รหัส DOI ของบทความที่เผยแพร่โดยวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย