Editorial Team

บรรณาธิการอำนวยการ

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล

รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

ผศ.ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์

ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูมิ

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม

ผศ.จักรกฤษ สถาปนศิริ

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการอำนวยการ

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

บรรณาธิการ

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

นายดุลชาติ ศิริวัลลภ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

นางสุพัตรา จันทร์รอด

นางสาวปราณี พลดาหาร

นายปริญญา จิตรโคตร

นางสาวกมลศรี ราชวงษา

นางสาวปวีณา แก้วเกษศรี

นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์