วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRUJ) เป็นวารสารระดับชาติที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขามานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บทความที่ลงตีพิมพ์และเผยแพร่จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol. 14 No. 49 (2019): กรกฎาคม - กันยายน 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 49

ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า         มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2020-01-08

Western Music History Study: Origin of Music Notation

คชสีห์ เจริญสุข, ชานน สืบสม, พงษ์พันธ์ เสาวดี

1-8

The Guideline of Wellness Tourism Activities Development in Western Thailand

ประพนธ์ เล็กสุมา, ธนวรรษ ดอกจันทร์, มัชฌิมา อุดมศิลป์, อารีรัตน์ ฟักเย็น, นิพล เชื้อเมืองพาน

20-30

Needs of Self-Development for Support Staff at Loei Rajabhat University

ไพโรจน์ บุตรเพ็ง, วันชาติ สุพรมพิทักษ์, ทัศนีย์ บุตรเพ็ง, ภัทราภรณ์ เขียวทองสี

52-61

The Relationship Between Quality of Work Life and Organizational Commitment of Employees at Thai Jurong Engineering Co., Ltd.

อรวรรณ เปรมธีรวัฒน์ชัย, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

62-73

View All Issues

Indexed in tci