ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทความละ 1,000 บาท

3. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทความละ 2,000 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่บัญชี  981-2-85863-6  ชื่อบัญชี วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเลย

หลังชำระค่าธรรมเนียม ให้ Scan หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม แนบไฟล์ลงในระบบ ส่งมาพร้อมการส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ และแจ้งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 0-4280-8000 ต่อ 51143  หรือ 08-6643-7010  นายปริญญา จิตรโคตร