คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 

สำหรับผู้เขียนที่สนใจส่งบทความขอตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การสมัครสมาชิก  การจัดการข้อมูลส่วนตัว  การส่งบทความ และการแก้ไขบทความ ที่ Manual  โดยคลิ๊ก For Authors  และดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิ๊ก