การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4

Authors

  • พัชรียา อินทรายุธ นักศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • บุญญา เพียรสวรรค์ อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สำราญ มีแจ้ง อาจารย์ ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, activity package, cooperative learning, trigonometry function I, learning achievement

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่า 80.54/81.12

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

 

Abstract

The purpose  of this research were  to develop and to test the efficiency of activity package according to 70/70  criteria compare student  achievement with criteria 70 percent  and study the satisfaction of  Matayomsuksa  4 students attitude toward  the activity package of trigonometry  function 1.

The conclusions of study are as follows:       

1. The activity package cooperative learning on trigonometry function 1 had the efficiency of 80.54/81.12 higher than the 70/70 criteria.

2. The mathematics achievement  of the experiment group after being taught by using  learning package through cooperative learning for  Matayomsuksa 4 students  was significantly higher than before being taught at the .05 level of significance.

3. The satisfaction of students attitude towards the activity  package of trigonometry function 1 is in high level. 

Downloads

Download data is not yet available.