บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Authors

  • รัศมี วังคีรี นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

Keywords:

บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร, The role of management in motivating the operational personnel

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุ่มกรุงธนใต้  เปรียบเทียบความคิดเห็นในการแสดงบทบาท  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจำนวน  353  คน  จาก  19 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน  วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (5 point rating scales)

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้อธิบาย ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  ได้แก่ t-test และ  ANOVA  โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติ ไว้ที่ระดับ .05  ผลการวิจัยพบว่า

1.  บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร   โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ำจุน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยบทบาทผู้บริหารด้านการสร้างลักษณะของงานมีค่ามากที่สุด  รองลงมาคือบทบาทผู้บริหารด้านการสร้างความก้าวหน้า  และบทบาทผู้บริหารด้านการสร้างยอมรับนับถือ  ส่วนบทบาทผู้บริหารด้านเงินเดือนมีค่ามากลำดับสุดท้าย

2.  บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  พบว่า  โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  ระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน  และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

Abstract

The purpose of this research is to study the roles of administrators in motivating in operation and compare the roles of administrator in motivating the personnel’s operation in the schools under the Department of Education, Bangkok, South Krungthon Group. Comparing the opinions in playing role from the example group of 353 teachers from 19 schools.  The instruments that used in research, it is questionnaire about general status of the respondents by asking about the size of school, educational background and work experience. The questionnaires have estimated 5 scales (5 point rating scales)

Data analysis in this research, The researchers analyze data by using ready-made program, statistic that used for explaining the differences between Independent variables and the dependent variable such as t-test and  ANOVA  by the term of  statistically significant at the .05 level. 

The result showed that

1. The role of administrators in motivating the personnel operation in the schools under the Department of Education, Bangkok in the side of motive  and sustaining factors were overall in high level, in the side of work characteristic creation was the most, the minor were progression and recognition creation but in the side of salary was the lest high level.

2. The role of administrators in motivating the personnel operation in the schools under the Department of Education, Bangkok found that the differences of school size, education and work experience had not different opinions in overall about the role of administrators in motivating the personnel operation in the schools.

Downloads

Download data is not yet available.