ศึกษาการบริหารธุรกิจห้องซ้อมดนตรีที่ตั้งอยู่บนถนนรอยัลซิตี้อเวนิว เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

Authors

  • คงพันธ์ ประภาศิริสุลี นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี(บริหารงานดนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Keywords:

ห้องซ้อมดนตรี, rehearsal rooms

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาการบริหารห้องซ้อมดนตรีที่ตั้งอยู่บนถนนรอยัลซิตี้อเวนิว เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องซ้อมดนตรีที่ตั้งอยู่บนถนนรอยัลซิตี้อเวนิว เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานครประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการห้องซ้อมดนตรีที่ตั้งอยู่บนถนนรอยัลซิตี้อเวนิว จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured interview) ผลการศึกษา พบว่า

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการบริหารเป็นไปตามหลักการ POLC เพื่อประกอบธุรกิจห้องซ้อมดนตรีให้เกิดความสำเร็จแต่ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพเสริม มีการวางแผนในการดำเนินธุรกิจระยะสั้น ด้านการจัดองค์กร มีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบและมีลักษณะการบริหารแบบครอบครัว ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 24 – 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เลือกใช้บริการห้องซ้อมดนตรีเพราะใกล้สถานที่ทำงาน

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ตั้ง

 

Abstract

The purposes of  this research were to 1) study of business administration of rehearsal rooms located on Royal City Avenue, Khet Makkasan, Bangkok Metropolis, 2) study the factors influencing on the decision in selecting services in rehearsal rooms located on Royal City Avenue, Khet Makkasan, Bangkok Metropolis. The population included 80 entrepreneurs and users. Data were collected using structured interview. The findings revealed as follows :

1. Most entrepreneurs are follows POLC planning to operate the rehearsal room business as a supplementary occupation and use a short time in business success. The organizational structure of the organization are divided according to their duties and responsibilities with the family management. Most users were male aged between 24 – 29, graduated with a Bachelor's degree and choose rehearsal room due to near the workplace.

2. The factors influencing  on the decision in selecting services in rehearsal rooms could be  rated by mean score in descending order as follows: personnel, service process, physical environment, promotion, price, products, and location.

Downloads

Download data is not yet available.