การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา บ้านหนองกุง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

Authors

  • สุทิน สุขคง อาจารย์ ประจำภาควิชาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

การมีส่วนร่วมของประชาชน, การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ, people participation, project implementation

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในหมู่บ้าน  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ และศึกษาปัจจัย/เงื่อนไขที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ  บ้านหนองกุง  ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

วิธีดำเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญและมีการสัมภาษณ์ซ้ำผู้ให้ข้อมูลสำคัญหลาย ๆ รอบ มีการจัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์   ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพส่วนใหญ่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือและมาจากนโยบายของรัฐบาล กระบวนการพัฒนาโครงการไม่มีการเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านอย่างแท้จริง  โดยผู้ใหญ่บ้านใช้วิธีการเดินล่าลายเซ็น ในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อให้จำนวนครบตามเกณฑ์ของทางราชการ  ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานของหมู่บ้าน        

2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัตินั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมบ้าง  คือ กลุ่มผู้นำหมู่บ้านมีการมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (รับรู้) และระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง(ร่วมคิด)

3. ปัจจัย/เงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ การสื่อสารโครงการ กลไกการทำประชาคมหมู่บ้าน  ความขัดแย้งระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ระบบเครือญาติและการเรียนรู้ของประชาชน ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ผู้นำและภาวะผู้นำ

Abstract

The purpose of survey research were to study processing projects in the village, the people participation processing in the project were be acted, factor/condition studied, which affected to the participation of people in the project to be acted in Nongkung Village, Nongrua Sub district, Nongrua District, Khon Kaen Province.

The qualitative research methodology; there were collected data by participated observation, informants interviewed, repeated informants interview for the important data. There was management the stage to give back data to the informants to check the important data and collected data to be analysis and presented for the results of analysis by analysis description.  It was found that;

1. The processing projects in Nongkung Village were always given from district administration and government policy to process. The project development procedure was not to be acted village civil society stage. There was the leader of village collected signatures in each of house for the government standard completely. The most of project were the basic village project.

2. The people participation process was been to act. The most of people in the village were not  Always to be participant.  There were less of people to participate as the village leaders group to be participant to give communications level (to be acknowledged) and concerning level (to be brained storm).

3. The important factors/conditions were affected to be participant to people; the factor concerned with the leader and leadership, the project communication, the village civil society working, the people confliction during the people in village, the cousins system and learning of people. The most important factor was the leader and the leadership.

Downloads

Download data is not yet available.