การพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แบบ u-learning ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code

Authors

  • นพดล ผู้มีจรรยา อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

การเรียนรู้แบบนำตนเอง, แท็บเล็ต, u-learning, self directed learning, tablet, QR code

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-learning  ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code 2) เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-learning  ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-learning  ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-learning  ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code และสร้างบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำนวน 28 คน โดยใช้ t-test dependent sample เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.ระบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1)เอกสารประกอบการสอนที่มีการพิมพ์ QR code 2) แท็บเล็ต 3)การสื่อสารแบบไร้สาย 4)แหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ  1)วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ 2)กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 3)เลือกแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 4)เลือกยุทธวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม  5)ประเมินผลการเรียนรู้

2.ผลของระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในการเรียนรู้ด้วยระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ  u-learningด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code

 

Abstract

There were three objectives of this study: 1) to  developself directed learning system and learning activities in ubiquitous learning environment by using tablet  and QR code to access online learning resources 2) to compare pretest and posttest of the experiment, and 3) to study the satisfaction of the samples learning with self directed learning system and learning activities in ubiquitous learning environment. The experiment were to develop an appropriateself directed learning system and learning activities in ubiquitous learning environment by using tablet  and QR code to access online learning resourcesand to develop online course through tablet and wireless communication.Samples were 28 second year students of the Computer Science Major, Faculty of Science and Technology, NakhonPathomRajabhat University. Data were analyzed through the t-test dependent sample method.  The results were as follows:

1. The developed self directed learning system consists of four parts, as follows : 1) textbook with QR code 2) tablet 3) wireless communication 4) online learning resources. The learning activities composed of five steps , as follows : 1) diagnosing their learning needs 2) formulating learning goals 3) identifying human and material resources for learning 4) choosing and implementing appropriate learning strategies 5) evaluating learning outcomes 

2. Posttest scores of the samples learning achievement through system and activities was higher than pretest scores at the .05 level of significance.

3. The samples were very satisfied with learning from self directed learning system and learning activities in ubiquitous learning environment.

Downloads