ยุทธวิธีการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : วัดสารวนาราม บ้านโคกรัง หมู่ 7 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

  • อาติยะ ชากิจดี นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • สุวารีย์ ศรีปูณะ อาจารย์ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Keywords: the development of the learning, based on the sufficiency economy

Abstract

The main objectives of this study were: 1) to study the situation of the problems of community and used the temple to be a source of the learning communities on the principles economic sufficiency at the sawanaram temple Khokrang village, tambol Arawan , Arawan district, Loei province; 2) creating strategy to temple development as a source of the learning communities on the principle of an economic sufficiency, 3) Studying the result of the temple development as a source of the learning communities on the principles economic sufficiency  by using participatory action research. The population in this study is the religious leaders, community leaders, household representatives, representatives of the agencies and groups involved to temple development as a source of the learning communities on the principle of economic sufficiency. The tools using in this study were the questionnaires, an interview and collected the technical questions of data with AIC technique and the pilot of the operations of the temple development to become as a source of the learning community. Content analysis by using basic statistic and descriptive analysis and used the time study, since January 2552 - January 2553, a total of 12 months. The results revealed that:

1. The community problems that most people lack knowledge, lack of understanding and the practice of Buddhist principles. The demand for using the temple as a source of the learning community on the principle of an economic sufficiency found that the people of this community want to a temple becoming a source of mental development to the people having a higher morality for the peace in the community.

2. The temple development strategy is a source of the learning community on the principle of an economic sufficiency. Used the temple to be an exchange of learning centre by having the procedure is to find the problems and requirements, and the planning, the action functional project on the duties, and evaluated together. The methodology used the partnership development in all the stages by the monks mainly and the community representatives who believe in religious leadership. It used the ordination activities, and Brahmin Practice, exhibition traditional, and herbal knowledge with the economic sufficiency. The vocational secondary like the weaving mat, basketry; planting food crops, flower, and tree in the community and the temple. To develop the changing behavior of people in the community lived a modest, reasonable, and immunity.

3. The results of this development found that the community and others concerned having the satisfaction used the temple is a source of learning at a high level. The temples are the most appropriate places being the center of the mind and learning resources according to economic sufficiency principles, by the activities to develop the spiritual and cultural, wisdom and created green area expand into the community.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-06-30