แนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

  • สุรเชษฎ์ อ่ำสั้น นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Keywords: Revisiting, Community-Based Tourism

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อโดยใช้วิธีการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัตถุประสงค์โดยเริ่มจากเพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาด้วยวิธีการสำรวจ และเพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 2 ด้านมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ คือ สิ่งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว สำหรับแนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ คือ ชุมชนควรที่จะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนไว้ เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

          The objectives of this research were to survey the current condition of community-based tourism attractions in Chiang Mai with qualitative method by using survey form. Study the factors of revisiting the community-based tourism in Chiang Mai by collected data from 400 revisiting tourist by using questionnaires. The data analyzed by using the statistical software package. Statistical were Percentage, Mean, Standard Deviation, and Independent Sample t-test.  And for recommend more promotion plan to increase the number of revisiting in community-based tourism in Chiang Mai, Thailand by consideration from survey data and questionnaires.

          The result were found that the main factor of revisiting in community-based tourism in Chiang Mai is activities that attract the tourist. The method to encourage the revisiting in community-based tourism in Chiang Mai is the community should conserve of natural resources and conserve the community culture due to these are the main factor of revisiting.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-17