ตลาดที่ดินและรูปแบบของการใช้ที่ดินกับโครงสร้างของเมือง

Authors

  • นิกร น้อยพรม

Keywords:

ตลาดที่ดิน, รูปแบบการใช้ที่ดิน, โครงสร้างของเมือง, land market, land use planning, uban area’s structure

Abstract

บทคัดย่อ

                บทความนี้เป็นการนำเสนอเพียงความรู้เบื้องต้น ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นโดยจะมุ่งเน้นที่จะอรรถาธิบายเกี่ยวกับลักษณะของที่ดิน ตลาดที่ดินและการกำหนดราคาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อที่ผู้อ่านจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินดีขึ้น รวมไปถึงแนวคิดการกำหนดแบบแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างง่าย รูปแบบของการการใช้ที่ดินและโครงสร้างของเมืองในแบบจำลองประเภทต่างๆ เพื่อนำไปสู่การประมวลปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแบบแผนการใช้ที่ดินในแบบต่างๆ ทั้งนี้การทำความเข้าใจกระบวนการกำหนดราคาที่ดินในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงแบบแผนการใช้ที่ดิน จึงถือเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ดิน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองและประเทศไปพร้อมกัน

 

Abstract

                This article gives the basic knowledge which aims to give an explanation about the quality of the land, land market and how to set the land’s price. The reader can be able to understand the land better, including how to take the benefit from the land, the form of how to use the land and the urban area’s structure in every kinds of the models. Therefore, it is lead to assessing the factors as the indicator of the plan for using the land in each way. To understand the process of setting the land’s price in each forms and  land usage plan is considered to be a benefit for predict the changing direction of the land market, assets market and the plan providing for the economics growth of the city and the country along the way.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-04-25