ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • จิมรั้ง ลาดเลา นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, รถกระบะอีซูซุ, marketing mix, decision purchase, ISUZU pickup truck

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรในการศึกษาคือผู้ที่ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการศึกษา และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ t-test, (One-Way ANOVA), Correlation และ Regression analysis 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสม    ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในเรื่องราคาค่าชำระเงินดาวน์น้อยกว่า 25% และราคาขายต่อรถยนต์กระบะอีซูซุได้ราคาดี ด้านการจัดจำหน่าย ในเรื่องจำนวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการรับข่าวสารของรถยนต์จากสื่อต่างๆ การชิงโชครางวัลใหญ่ และมีบริการทดลองขับ ด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี ด้านลักษณะกายภาพภายนอกในเรื่องมีห้องรับรองและห้องน้ำสำหรับลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้จัดจำหน่าย ควรกำหนดเงินดาวน์ต่ำ ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน รับแลกเปลี่ยนรถเก่าที่มีประวัติการบำรุงรักษากับศูนย์บริการในราคาสูง ขยายศูนย์การจำหน่ายและบริการหลังการขายให้เพียงพอกับผู้บริโภค เพิ่มการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อบรมพนักงานให้สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 

Abstract

                The purposes of this study were to determine the process of decision making and marketing mix factors influencing consumer decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck. The overall 400 customers who purchased ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck that were chosen and utilized the questionnaires as the study tool for this quantitative study. The descriptive and inferential statistics used for data analysis of percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Anova, correlation, and regression analysis.

                Findings from the study revealed that most of respondents were males, age between 26-35 years old, married status, earned bachelor degree, work for private industries, and average monthly income between 20,000-30,000 baht. The overall picture of the opinions of marketing mix factors influencing consumer to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck were at high level. The factors of personal different such as age, marital status, and monthly income affected the decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck at statistically significant .05. Marketing mix factors correlated to consumer decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck in Bangkok with high level of opinions in same direction such as prices, down payment less than 25 percent, good resale value, show rooms and services center are appropriate, service standard and reliability of the dealers, receive auto information from multimedia, grand prize sweepstakes, and offer test drive service. The process of the service issue concerning security system is appropriate including customer waiting area and bath rooms which influence consumer decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck at statistically significant .05.

                Recommendations from this study were that dealers should normalize low down payment, longer period of lease, offer good price with well maintenance vehicles, expand distribution channel, communicate with consumer thru multimedia, organizes promotional activities continuously, well trained service personnel, and optimize of modern technology to provide the service to customer’s satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-04-25