ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Authors

  • ทัศนีย์ บุตรเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

ผู้ใช้บัณฑิต, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, employer the qualification, framework for higher education

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 157 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา  ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

                ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะทางปัญญา ตามลำดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Abstract

                The objective  of this were to Employer  Satisfaction  With  The  Performance  of  Industrial  Technology  at  Loei  Rajabhat  University. The  sampling group was 157 employer  which   selected  purposively. The tool used  in  the  study  was  descriptive analysis ; frequency, percentage, mean, and standard  deviation.  The  results  showed that.

                Employer  Satisfaction  with  the  Performance  of   Industrial   Technology  at  Loei  Rajabhat  University wholly, were at high  level.  The  highest  level  of  the  requirements  was  the  interpersonal  skill, and the responsibility. The  second  highest  level  was  the  moral  and  ethics. And respectively, the  third, the forth, and the fifth  were  intellectual  skills, the  knowledge, the numerical  analysis  skill, the  communication  skill and  the  information  technology  skill.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-04-25