การศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Authors

  • ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ อาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, การสะกดคำศัพท์, การจำแนกคำศัพท์, British English, American English, vocabulary spelling, vocabulary classifying

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้คำศัพท์ 2) การสะกดคำ และ 3) การจำแนกคำศัพท์ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาถูกเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน จำนวน 17 คำ และการจำแนกคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน จำนวน 43 คำ โดยใช้คำศัพท์จากหนังสือ Venture 1 ของ Gretchen Bitterlin และคณะ (2556) และหนังสือ Touchstone 2 ของ Michael McCarthy และคณะ (2557) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา

                ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันปะปนกัน 2) ความถูกต้องในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน ของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่าร้อยละ 50 และ 3) ความถูกต้องในการจำแนกคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน ของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

Abstract

                The purposes of this research were to 1) investigate English vocabulary usage, 2) investigate the correctness of English vocabulary spelling, and 3) investigate the correctness of English vocabulary classifying of British English and American English vocabulary usage of the first year English major students in Loei Rajabhat University in the first semester of the academic year 2015.  A total of 310 first year English major students were purposefully selected as samples. The research instrument was a questionnaire which consisted of two parts: part one was general information and part two was questions of English ability in vocabulary spelling for 17 words and vocabulary classifying for 43 words.  The vocabulary used in this research were from Venture 1 written by Gretchen Bitterlin et.al (2014) and Touchstone 2 written by Michael McCarthy et.al (2015). The descriptive statistics was applied for data analysis.

The findings revealed that 1) the first year English major students at Loei Rajabhat University mixed British English and American English together in English vocabulary usage, 2) the correctness of English vocabulary spelling of British English and American English of the first year English major students at Loei Rajabhat University was lower than 50%, and 3) the correctness of English vocabulary classifying of British English and American English of the first year English major students at Loei Rajabhat University was lower than 50%.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-04-25