ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน

Authors

  • นัยนา อรรจนาทร อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • อำนวย อรรจนาทร อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • อรนุช แสงสุข อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Abstract

การใช้ของเล่นและเกมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการอ่านในเด็ก จะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาของเล่นมาให้เด็กควรจะมีความรู้ในการเลือกของเล่น ลักษณะของเล่น แหล่งที่มาของของเล่น การผลิตของเล่น เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย และเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กด้วย นอกจากของเล่นแล้ว การนำเกมมาช่วยส่งเสริมการอ่าน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ และทำให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมส่งเสริมการอ่าน เช่น ลักษณะของเกมส่งเสริมการอ่านที่ดี วิธีในการเลือกเกม การใช้เกมให้ประสบผลสำเร็จ การรู้แหล่งที่มาของเกม การผลิตเกม และวิธีการเล่นเกมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่านต่อไป

 

The uses of toys and games for reading promotion could be greater advantages for physical and mental development of the children. Therefore, the a group of adults involved in selection of the toys for the children should have knowledge of relevant criteria including characteristics, sources, and producing of the toys in order to enable oneself for proper selection of the toys that will be suitable for the children’s development stages and their health and safety. In addition to toys, using games could also be useful for development of the children in different stages of their growth as well as for encouraging their participation in reading activities. The authors hereby discuss relevant topics about using games for reading promotion including good characteristics of the games for reading promotion, guidelines for selection of games, techniques for successfully use of games, the sources of games, producing of games and methods of playing games for reading promotion.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-05-28