ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

Authors

  • วราภรณ์ อยู่เล็ก นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) และความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 180 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA  Multiple Regression

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 36 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท อายุงาน 16 ปีขึ้นไป และตำแหน่งงานระดับพนักงานความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การอยู่ในระดับมาก และด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การตามลำดับ ส่วนระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือความจงรักภักดีต่อองค์การ  รองลงมาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่อองค์การ  ความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน และความพึงพอใจต่ำสุดคือ สวัสดิการที่องค์การจัดให้

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาที่จะทำให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายการดำเนินการที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สื่อสารไปยังพนักงานให้ทั่วถึง  กล่าวคำชมเชย ยกย่อง พนักงานที่ปฏิบัติงานดี เพื่อทำให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญขององค์การ และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นหนึ่งเดียวขององค์การและเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การให้มากยิ่งขึ้น

 

The purposes of this study were to determine the level of organization commitment and employees’ performance satisfaction of employees at Ua Wittaya Public Company Limited. The samplings for this study were 180employees who work for the company by using a questionnaire as a tool. The statistics applications used percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression.

Findings from the study indicated that most of respondents were males, age over 36 year old, married status, earned less than bachelor degree, average monthly income between 10,000-15,000 baht, work for the company more than 16 years, and operational position. The average picture of the opinions of organizational commitment of employees at Ua Wittaya Public Company Limited were at high level for every aspect consisting of strong desire to maintain a membership of organization, willing to dedicate considerable effort for the benefit of the Organization, and the deep confidence and acceptance of the goals and values of the Organization, respectively. The average picture of the opinions of organizational of employees’ performance satisfaction at Ua Wittaya Public Company Limited were at high level consisting of organization loyalty, job satisfaction, and colleagues’ satisfaction. The lowest level of average picture of the opinions were employees benefit which provide by the organization.

Recommendations from the study were that administrative officers should determine the policies which provided opportunities for employees to participate in comment and opinions, communicate to all employees, compliment and praising when employees perform well, build relationship between supervisors and subordinates in order for employees to have greater organization commitment.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-05-31