แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Authors

  • วรินทร์ดา หอมภักดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อำนวย สังข์ช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed method research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research) ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จำแนกออกเป็นเพศ  ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบความแปรปรวนหางเดียว (F–test) แบบ One way ANOVA และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  research) ใช้เครื่องมือแบบการสนทนากลุ่มแบบ (Focus group discussion)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา แลประสบการณ์ทำงาน ผลการเปรียบเทียบ จำแนก ตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน

3. แนวทางการเสริมสร้างพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีพนักงานเสนอแนะแนวทางพัฒนา ดังนี้ 1) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ควรมีรางวัลเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงานผู้ปฏิบัติงาน  2) ด้านลักษณะของงาน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแบ่งขอบข่ายงานที่จัดเจน  3) ด้านการยอมรับนับถือ ควรการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน และให้ความเสมอภาคแก่ผู้ใต้บังบัญชา  4) ด้านความรับผิดชอบ ควรสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรักและตระหนัก ภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานให้ความรับผิดชอบในหน้าที่และแบ่งภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน  5) ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ควรส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพให้มากขึ้น

 

The objectives of this research were: 1) to study the level of work motivation of employees in Provincial Waterwork Authority 6, 2) to compare the level of work motivation of employees as classified by person al feature as gender, educational level, and work experience, and 3) to study guidelines for promoting and developing the work motivation of employees in Provincial Waterwork Authority 6, KhonKaen, KhonKaen District, KhonKaen Province. This study was the Mixed Method Research including the Quantitative Research and Qualitative Research. The sample size consisted of the employees in Provincial Waterwork Authority, as classified by gender, educational level, and work experience at the .05 significant level. The research instrument was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale.  The statistic using for data analysis consisted of the Frequency, Percentage,  Mean,  Standard deviation, t-test, F-test as One Way ANOVA. For Qualitative research, the Focus group discussion was administered. 

The research findings were as follows:

1. The analysis of work motivation of employee in Provincial Waterwork Authority 6, KhonKaen, KhonKaen District, KhonKaen Province, in overall and each aspect, it was in “High” level in each aspect.

2. The comparison of work motivation of employee in Provincial Waterwork Authority 6, KhonKaen, KhonKaen District, KhonKaen Province, as classified by gender, educational level, and work experience, in overall and each aspect, there were no significant differences.

3. The guidelines for promoting and developing work motivation of employee in Provincial Waterwork Authority 6, KhonKaen, KhonKaen District, KhonKaen Province, recommended by the employee as follows:  1) the work success: the reward should be provided for promoting the morale for employee in order to accomplish as their goal, 2) the work characteristic:  the work practitioners should be assigned work according to their knowledge and competency, and the work delimitation should be clearly specified, 3) the recognition: every employee should accept the opinion and suggestion with each other, and should be provided equality,  4) the responsibility: every employee should be enhanced the awareness to love, and aware of one’s responsible duty and function, and 5) the advancement in work position:  the employee should be encouraged to attend the training and seminar in order to enhance e one’s knowledge and experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-05-31