บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตการปกครอง จังหวัดเลย

Authors

  • พระอดุลย์ กุสลจิตฺโต(ภักดีกุล) นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตในเขตการปกครอง จังหวัดเลย  2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของพระสังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) ประกอยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดเลย จำนวน 201 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย บทบาทพระสังฆาธิการอยู่ในระดับสูงสุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการปกครอง    คณะสงฆ์ธรรมยุต โดยรวมจำแนกตาม อายุ พรรษา ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางโลก และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The purposes of this Thesis were: 1) to study the Role of Dhammayuttika SanghadhikaraTowards the Clerical Ruling in Loei Province. 2) to compare the Role of Dhammayuttika Sanghadhikara Towards the Clerical Ruling and distinguish as a personal status. 3) to study the obstacle, problems and solutions of Role of Dhammaayuttika Sanghadhikara Towards the Clerical Ruling, it was a mixed method research consists of quantitative research and qualitative research. The sample groups was Sanghadhikara in Loei province, comprised 201monks. Research tools were: 1) the questionnaire form of scale evaluates five levels, interview. The obtained data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and test, variable one-way ANOVA. Results of the study found that the mean score of the Role of Dhammyuttika Sanghadhikara Towards was holistically at a highest level, The education welfare was rated with the highest mean score and Comparative analysis of The Role of Dhammyuttika Sanghadhikara Towards the Clerical Ruling, was holistically by age, Vassa, position, Buddhism degree, World degree and Dhamma degree, the study found that has a difference statistical significance of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-05-31