ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

  • ภัทรภร พลพฤกษ์ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • วัชระ ยี่สุ่นเทศ อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

          การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ กระบวนการการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานโดยค่า t-test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Regression

          ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีตำแหน่งผู้บริหาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความเชื่อถือของฝ่ายบริหาร และการให้คำแนะนำ ชี้แนะลูกค้าได้ ด้านกระบวนการผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้ลูกค้าอย่างชัดเจน และวัสดุที่ใช้เป็นไปตามที่ตกลง

          ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ออกแบบงานก่อสร้างบนพื้นฐานวิศวกรรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า มีแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้ลูกค้าอย่างชัดเจน มีระบบการควบคุมตรวจสอบงานทุกขั้นตอน และวัสดุที่ใช้เป็นไปตามตกลง บริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้างให้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเพื่อให้สามารถกำหนดราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งขัน ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกันและสามารถต่อรองราคาได้ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทและผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและ ไว้วางใจ มีผลต่อการใช้บริการซ้ำมีการแนะนำบอกต่อ

 

          The primary purposes of this study were to determine the process of decision making and marketing mix factors which influenced consumer processional decision on choosing contractors services by using questionnaire as the tool to collect the data. The statistical analysis was percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and regression analysis.

          On the basis of the results of this study, it could be concluded that most of the respondents were males, age over 45 years old, earned bachelor degree, and administrative positions. The overall picture of the opinions on marketing mix factors of personnel regarding of reliability of company owners, trustworthiness of administrators, advising ability, construction planning process clearly, and construction materials were according to the contract agreement.

          The suggesting from the study results were that the contractors should emphasize on the standard materials, construction design plan according to engineering basis and customer requirement, there is a control system to monitor every stage of work and materials used are in accordance with agreement, the cost management in construction should be competitive advantages which able to determine the price cheaper than the competitors, price negotiable are available, customer communication, and build reliable administrator and company in order to gain customer satisfaction and nourishment.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-17