ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าจากตัวแทนนำเข้ารถยนต์

Main Article Content

อาจรีย์ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
วัชระ ยี่สุ่นเทศ

Abstract

          การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าจากตัวแทนนำเข้ารถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้า  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้า และกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าประชากรในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์นำเข้าจากตัวแทนนำเข้า เลือกตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามที่แจกให้กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อรถกับตัวแทนนำเข้ารถยนต์ CNY เป็นเครื่องมือในการศึกษา และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยทำการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05


          ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากคือ ชื่อเสียงตรายี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์ มีบริการหลังการขาย มีความทนทาน  ความสามารถในการยึดเกาะถนน  มียี่ห้อรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย เท่ากับมีการรับประกัน ตามลำดับ ด้านราคาพบว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าให้ความสำคัญด้านราคาในระดับมากที่สุดคือ ราคาค่าอะไหล่และการบำรุงรักษา  ระดับมากคือ ราคาของรถถ้าต้องการขายต่อ และราคาที่ซื้อว่าถูกหรือแพง ระดับปานกลางคือ มีการบริการด้านสินเชื่อ ตามลำดับ ด้านช่องทางการจำหน่ายพบว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าให้ความสำคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์ในระดับมากคือ การเดินทางไปโชว์รูมสะดวก การติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายสามารถกระทำได้โดยสะดวก และการเดินทางไปศูนย์บริการสะดวก ตามลำดับ ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าให้ความสำคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์ในระดับมากคือ การจัดรายการพิเศษต่างๆ  มีพนักงานขายให้คำแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ มีการให้ของแถม และการโฆษณาตามสื่อต่างๆ  ตามลำดับ     


          ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ตัวแทนนำเข้ารถยนต์ควรจะเลือกนำเข้ารถยนต์ที่มีชื่อเสียงในตรายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักหรือนิยมในหมู่ผู้บริโภครถยนต์นำเข้ามาจำหน่าย มีบริการหลังการขายให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไปจากตัวแทนจำหน่าย การกำหนดราคาขายต้องไม่สูงกว่าคู่แข่งขัน และราคาขายต่อต้องได้ในราคาที่สูง ควรจะให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งโชว์รูม โดยการเดินทางไปโชว์รูมต้องสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง และควรมีการจัดรายการพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม หรือของตกแต่งรถ เป็นต้น


 


          The study had two major purposes (1) to determine consumer behavioral which influenced consumer to buy imported automobiles. (2) to determine marketing mix factors which influenced consumer to buy imported automobiles. The sample groups of this study were 385 customers who purchased automobiles from CNY imported automobile dealer by using questionnaire as a tool to collect information. Collected data was analyzed by statistical application, such as percentage, mean, standard deviation, t-test, Pearson Correlation, and regression analysis.


          On basis of the results of this research, it could be concluded that the consumer prioritized on products as the high level of overall opinions, such as automobile manufacturer reputation, services after sale, automobile durability, road handling, resale values, variety of automobile brands selection, factory warrantee, distribution channel, easy access to automobile dealers, sale representative to advice on automobile, special promotion, free gifts with purchased, and marketing advertising through multimedia, respectively. Consumer whom purchased imported automobiles prioritized on prices at the highest level of overall opinions, such as auto parts and maintenance fee, respectively. In addition, the overall opinions on leasing services were at medium level. 


          Recommendations from the study results were that imported automobile dealers should import well-known automobile brands, offer services after sale, comparable prices to other dealerships, good resale values, automobile dealership location, easy access to showrooms, create special promotion events, such as free automobile accessory with purchased.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์