ปัจจัยในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด

  • คชบท พัชรโศภิษฐ์ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • สุธรรม พงศ์สำราญ อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

          การศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครประชากรในการศึกษาคือ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอ ไอ เอ จำกัดที่ประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยทำการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

          ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะสมรส อายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุงานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 500,000 บาท  วิเคราะห์การกระทำของตัวแทนพบว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนบทบาทสมมติเป็นประจำ วิเคราะห์ความคาดหวังของตัวแทนพบว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญต่อการความคาดหวังคือ งานนี้ งานนี้ทำให้มีรายได้สูง มีโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขัน และงานนี้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว วิเคราะห์การบริการของตัวแทนพบว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญต่อการเยี่ยมเยียนลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ และมีการวางแผนทางการเงินร่วมกับลูกค้า 

          ข้อเสนอแนะ ตัวแทนประกันชีวิตต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และหมั่นฝึกฝนบทบาทสมมติเป็นประจำ ให้ความสำคัญในด้านการให้บริการกับลูกค้า หมั่นเยี่ยมเยียนลูกค้าอยู่เสมอ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาล รวมถึงการเคลมประกันด้วย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้ความสามารถให้มากพอที่จะแข่งกับคู่แข่งขันในตลาดได้ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์  การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนควรรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปอยู่ในขณะนั้น การจัดการฝึกอบรมวิธีการขาย ขั้นตอนการขาย บทขาย บุคลิกภาพ ฯลฯ 

 

          The study had two major purposes (1) to determine business successful performance factors of life insurance agents at AIA Corporation, Ltd. in Bangkok. (2) to determine personal successful performance outcome of life insurance agents at AIA Corporation, Ltd. in Bangkok. The sample groups of this study were 385 insurance agents at AIA Corporation, Ltd. in Bangkok by using questionnaire as a tool to collect information. Collected data was analyzed by statistical application, such as percentage, mean, standard deviation, t-test, Pearson Correlation, and regression analysis.

          On the basis of the results of this study, it could be concluded that most of respondents were females, age between 31-40 years old, earned bachelor degree or equivalent, worked for organization for over 8 years, average monthly income between 30,001-50,000 baht. The analysis of insurance agent’s behavioral revealed that the successful agents emphasized on policy simulation practice regularly. The expectations of life insurance agents from the organization were high salary and compensation, earning competition rewards, and chance of traveling. The successful life insurance agents emphasized on visiting clients regularly, and assistance of clients regarding financial planning.

          Recommendations from the study results were that life insurance agents should always have additional knowledges study, policy simulation practice regularly, emphasize on the important of customers services, visiting customers regularly, advice on hospital and health serviceable treatment, claim policy, and insurance claim. As for insurance companies, administrative officers should have training support, such as products policy, regulated insurance policy, agent’s manners, marketing strategy for insurance agents in order to complete with other companies.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-17