คุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด

Main Article Content

ณัฐนันท์ โนนทิง
อารีรัตน์ ภูธรรมะ

Abstract

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด จำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)


          ผลการศึกษาพบว่า


          1. ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถ ด้านความมีมารยาท รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงด้านความเข้าใจ ตามลำดับ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร


          2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จำกัด จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่สมาชิกที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


          This research aimed to study the opinions of the Quality Loan Service of Loei Province Credit Union Co-Operative Limited and then compared the respondents’ opinions classified by the members’ personal data.  The population are 239 members of Loei Province Credit Union Co - Operative Limited.  A questionnaire was used for data collection which earned data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis test were t-test Independent, One-Way ANOVA and comparing the pairs with and LSD (Least Significant Difference).


          The research finding were summarized as follows :


          1. The opinions of  the  members  about  the  Quality Loan Service of  Loei  Province Credit  Union Co-Operative Limited was found in overall  aspect  at  the  highest level . The highest mean  was clearly found  was  the capability  and followed by the etiquette, the reliability,  the  tangibles aspect  ,  the responsiveness , the credibility, the access , and  the understanding respectively.  The lowest mean was evidently found  was the communication. 


          2. The comparison result between the members’ opinions classified by the members’ personal data, it was obviously found that the members with different age and career have different opinions in overall aspect with the statistical significance at .05 level. However, the members with different gender, educational level and the monthly average income have indifferent opinions in overall aspect with the statistical significance at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์