ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

Main Article Content

หยุนเฮา เฮ
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

Abstract

          การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และปัจจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยประชากรในการศึกษาคือ พนักงานในกลุ่มบริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด เลือกตัวอย่างจำนวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับบรรยากาศองค์การและระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่แตกต่างกัน และปัจจัยบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษา องค์การควรเพิ่มระดับบรรยากาศองค์การของพนักงาน โดย การปรับโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนขององค์การให้เหมาะสม มีการจัดกระบวนการขั้นตอนการทำงานและอำนาจในการตัดสินใจของพนักงานให้ชัดเจน มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับภายในองค์การ และมีการจูงใจพนักงาน ด้วยการให้รางวัล เช่น การมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ทำผลงานได้ดี มีความประพฤติดี เป็นต้น


 


          The objectives of this investigation were to study the relationship between organizational climate and quality of work life of employee of Mittraphap Feed Mill Co.,Ltd. This study used questionnaire as the tool for collected data from 160 employees of Mittraphap Feed Mill Co.,Ltd. The result of this study indicated that quality of work life of employees was in medium level and positively correlated with organizational climate analysis at statistical significant level of .05. Moreover, this study indicated that personal factors in term of education level and salary relate to quality of work life of employee. Based on the results from this study, it is suggested that in order to increase level of employee’s organizational climate, the organizational structure and remuneration system should be improved. The organizational should allocate appropriate workflow, authorization and career path.  The organization should encourage employees’ development and stimulate employees to have more participation and arrange relationship activities. Moreover, reward for good employee in order to increase motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์