แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กลุ่มบริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

นฏกร โทนอ้น
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

Abstract

          การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กลุ่มบริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กลุ่มบริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลที่ได้ปรับใช้ในการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้เป็นบุคลากรของของกลุ่มบริษัทมิตรภาพโภคภัณฑ์ จำนวน 160 ตัวอย่าง (โดยใช้สูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ t-test, F-test (One-Way ANOVA), Regression Analysis และ Pearson Product  Model  Moment  Correlation  Coefficient


          ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุงาน 6-10 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปัจจัยการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านการคิดอย่างเป็นระบบด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง  และด้านความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล ตามลำดับ  ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ปัจจัยการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เรื่องพนักงานมีความสามารถกำจัดความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์  จิตสำนึกมุ่งหวังที่ปรับปรุงความถูกต้องในปรากฏการณ์ต่างๆ ขององค์การ พนักงานต้องการให้องค์การมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน  พนักงานต้องการให้องค์การมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  พนักงานต้องการให้องค์การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ของทีมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พนักงานต้องการให้องค์การมีการปลูกฝังการทำงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีมและเรื่องพนักงานมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เรียนรู้


        ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ผู้บริหารกลุ่มบริษัทมิตรภาพโภคภัณฑ์ ควรส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งความเชียวชาญเฉพาะส่วนบุคคล ในเรื่องการกำจัดความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่องานขององค์การ  ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในปรากฏการต่างๆ ขององค์การอยู่เสมอ  จัดกิจกรรมให้พนักงานรวมพลังของสมาชิกในทีมเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันอยู่สม่ำเสมอ  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ของทีมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และปลูกฝังการทำงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ


 


          The purposes of this study were to determine factors that influence and their satisfaction of learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. Quantitative research was the method of this study by using questionnaire as a tool. The statistics application was percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, one-way Anova, and regression analysis.


          Findings from the study indicated that most of respondents were females, work for corporation between 6-10 years, single marital status, earned bachelor degree, and operational position level. The average picture of the opinions of factors that affect learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. were at high level consisting of systematically thinking, team learning, sharing vision, view the world based on fact, and individual proficiency, respectively. The average picture of the opinion of their satisfaction with learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. were in high level. The test of the hypothesis testing revealed that the personal different of personnel such as level of education affected their satisfaction of learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. The factors that affect learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. correlated to their satisfactions of learning organization development at high level in the same direction.  The factors that influence and their satisfaction of learning organization development at Mittraphap Commodity Group Co., Ltd. such as ability of personnel, ability to eliminate with stress creatively,  the mindful aim at improved accuracy in the organization’s various uniqueness, employees want the organization to combine the power of team members to learn various things together, exchange information between organization and personnel, share work experience, exchange ideas in order to develop knowledge as a team, employees want organization to cultivate  working responsivities together as a team.


          Recommendations from the study were that administrative officers should encourage employees to express a professional opinions, especially to eliminate with stress creatively to valuable for the organization, to promote employees to improve accuracy of their abilities, to learn various effects as a team, to exchange information and share their experiences in order to develop knowledge, cultivate,  encourage employees to actively participate as a team to change and to become learning organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์