การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

  • นฤมล แสงสว่าง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ธีระ ฤทธิรอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: การศึกษาความเป็นไปได้, ฟาร์มผัก, ไฮโดรโปนิกส์, the feasibility study

Abstract

การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 400 คน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.00 เคยซื้อและบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ โดยเลือกซื้อตามดิสเคาท์สโตร์ (ร้อยละ 55.51) เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย (ร้อยละ 35.66) โดยผักต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กรีนโอ๊ค (ร้อยละ 46.69) เรดโอ๊ค (ร้อยละ 33.46) บัตเตอร์เฮด (ร้อยละ 20.96) และผักในประเทศ ได้แก่ ผักกาดหอม (ร้อยละ 44.12) ผักบุ้งจีน(ร้อยละ 29.41) ผักกาดขาว (ร้อยละ 23.16) โดยภาพรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์อยู่ที่ระดับมาก และระดับความสำคัญต่อ การตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อหรือรับประทานผักไฮโดรโปนิกส์อยู่ที่ระดับมากเช่นกัน

เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการตลาด สามารถเป็นไปได้ เพราะจังหวัดเลยมีอัตราการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างสูง ผักไฮโดรโปนิกส์มักถูกนำมาประกอบเมนูเพื่อสุขภาพ 2) ด้านเทคนิค สามารถเป็นไปได้ เพราะมีความพร้อมในการดำเนินการ จึงมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 3) ด้านการจัดการ สามารถเป็นไปได้ เพราะการจัดการดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้บริบทแวดล้อมของจังหวัดเลย 4) ด้านการเงิน มีความเป็นไปได้ เพราะโครงการมีการลงทุนทั้งสิ้น 433,500 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 149,926 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 11.60 % ซึ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน (WACC = 1.25 %) จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีความคุ้มค่าในการลงทุน

 

Feasibility Study for Investment in Hydroponic Farm in Muang District, Loei Province

The objectives of this research were to study the feasibility for investing in hydroponic farm in Muang district, Loei province. The data were collected through questionnaires from 400 people living in Muang district of Loei province. The results revealed that 68% used to buy and consume hydroponic vegetables. 55.51% bought the vegetables from discount stores. 35.66% chose to buy them from discount stores because there were a variety of products available. It was found that the popular foreign vegetables included green oak (46.69%), red oak (33.46%), and butter head (20.96%); the popular domestic vegetables were lettuce (44.12%), Chinese morning glory (29.41%), and Chinese cabbage (23.16%). The sample's knowledge on the consumption of hydroponic vegetables was rated at high level overall, and its influence on their decision for buying or consuming the vegetables was also at high level.

The analysis of the operational feasibility on aspect basis showed that (1) the marketing aspect was possible as the growth rate of the population in Loei province has increased steadily, the average income per person is relatively high, and hydroponic vegetables are considered healthy food; (2) the technical aspect was possible as the hydroponic farming was promptly manageable under the context of Loei province; (3) the financial aspect was possible since its total investment of 433,500 baht had Net Present Value (NPV) of 149, 926 baht which was considered positive with the Internal Rate of Return (IRR) at 11.60% higher than the Weighted Average Cost of Capital at the rate of 1.25%. It can be concluded that this hydroponic farm project was feasible and well worth the investment.

Downloads

Download data is not yet available.