ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ฝ่ายแคชเชียร์ : กรณี บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
  • สุวจี รักลา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Keywords: ปัจจัยแรงจูงใจ, การทำงานของพนักงาน, work motivation factors, cashier staff, King Power Duty Free Company Limited, Suvarnabhumi Airport Branch

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ฝ่ายแคชเชียร์ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ 2) ด้านความมั่นคง และความก้าวหน้า 3) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 4) ด้านการยกย่องนับถือ และ 5) ด้านความสำเร็จในการทำงาน เพื่อนำผลการวิจัยมาวางแผนในการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด ฝ่ายแคชเชียร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 400 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t- test และ สถิติ F-test

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ฝ่ายแคชเชียร์ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจในการทำงานที่พนักงานให้ความสาคัญคือ ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านการยกย่องนับถือ และด้านความสำเร็จในการทำงาน อยู่ในระดับมาก

 

Work Motivation Factors of Cashier Staff : A Case Study of King Power Duty Free Company Limited, Suvarnabhumi Airport Branch

The purpose of this study was to examine the work motivation factors of cashier staff of King Power Duty Free Company Limited at Suvarnabhumi Airport in 5 aspects namely : 1) social welfare and salary 2) employment security and advancement 3) interpersonal relations 4) recognition and 5) job achievement, in order to apply the findings for solving the problem in cashier staff’s resignation.

The purposive sampling method was used to select 400 cashier staff of King Power Duty Free Company Limited at Subarnabhumi Airport Branch as research samples. The research tool used for data collection was a 5-point rating scale questionnaire with a reliability of 0.91. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test, and f-test.

The findings revealed that the overall work motivation factors of cashier staff of King Power Duty Free Company Limited, Suvarnabhumi Airport Branch was at the high level. Concerning each aspect, they gave high priority to the interpersonal relations, recognition, and job achievement.

Downloads

Download data is not yet available.