Contact

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

The Faculty of Graduate Studies , Rajabhat Maha Sarakham University 80 Nakhon Sawan Road, Muang District, Maha Sarakham Province, Thailand 44000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
Assistant editor
The Faculty of Graduate Studies Rajabhat Maha Sarakham University
Phone 081-532-3880

Support Contact

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม
Phone 043-725438