Contact

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

The Faculty of Graduate Studies , Rajabhat Maha Sarakham University 80 Nakhon Sawan Road, Muang District, Maha Sarakham Province, Thailand 44000

Principal Contact

นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี
The Faculty of Graduate Studies Rajabhat Maha Sarakham University
Phone 043-725438

Support Contact

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม
Phone 043-725438