Fee rate

ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

1. ค่าสมาชิก ปีละ 600 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
   2.1 บุคลากร และนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    1) บทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
    2) บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 3,500 บาท
  2.2 บุคคลภายนอก
    1) บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท
    2) บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,500 บาท

3. ชำระค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ได้ที่
ชื่อบัญชี : เงินรับฝากและเงินประกัน มรม.
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : ห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่บัญชี : 476-0-42091-6